आ व २०७८/79 बार्षिक कार्यक्रम
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ को pkदफा (३ ) र नियम नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण