कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ (माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७८।०८।२९ गते स्वीकृत भएको ) कार्यविधि 2078-10-09 View
2 रोडकोरिडोर/राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (आलु/मकै) मिसन कार्यक्रम 2077 कार्यविधि View
3 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधी 2078 कार्यविधि View
4 परियोजना म्यानुअल २०७७ कार्यविधि View
5 सहकारी-संघसंस्था-एकीकरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७०-3 कार्यविधि View
6 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
7 भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
8 कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
9 शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
10 च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने व्यक्ति/समूह/सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
11 कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
12 कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
13 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
14 बाली उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनिकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
15 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
16 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
17 विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
18 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
19 माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ कार्यविधि View
20 मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
21 भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
22 सहकारी खेती स्किम र सहकारी खेती साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि View
23 मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि View
24 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
25 पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
26 सहकारीका माध्यमबाट नवीनतम सोंच सहितका कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
27 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
28 सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत सञ्‍चालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि View
29 स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि View
30 च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७६ कार्यविधि View
31 कृषि क्षेत्रमा हरित स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
32 कृषि उपजको ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ (स्वीकृत) कार्यविधि View
33 गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७६ कार्यविधि View
34 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
35 एग्रोमार्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
36 प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
37 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
38 कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
39 गरिबी न्यूनीकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
40 आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 कार्यविधि View
41 कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना र सञ्‍चालन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 कार्यविधि View
42 कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 207६ कार्यविधि View
43 खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण/सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
44 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
45 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
46 फलफूल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि View
47 बीउभण्डार गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
48 प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ कार्यविधि View
49 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
50 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ कार्यविधि View
51 कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
52 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
53 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
54 ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि View
55 स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गामा फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि View
56 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि View
57 कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७ कार्यविधि View
58 प्रदेश नं.५ सहकारी नियमावली, २०७६ कार्यविधि View
59 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको) कार्यविधि View
60 सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि View
61 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) कार्यविधि View
62 विपद ब्यबस्थापन कार्यविधि कार्यविधि View
63 कृषि कर्मी रोजगार कार्यविधि कार्यविधि View
64 सहकारी विकास कोस संचालन कार्यविधि कार्यविधि View