कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि/ निर्देशिका 2079-05-28 हेर्नुहोस्
2 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ (माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७८।०८।२९ गते स्वीकृत भएको ) कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-08-29 हेर्नुहोस्
3 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधी 2078 कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-04-14 हेर्नुहोस्
4 रोडकोरिडोर/राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (आलु/मकै) मिसन कार्यक्रम 2077 कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-06-23 हेर्नुहोस्
5 परियोजना म्यानुअल २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-06-01 हेर्नुहोस्
6 सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि 005912 कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-05-21 हेर्नुहोस्
7 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-05-19 हेर्नुहोस्
8 सहकारी विकास कोस संचालन कार्यविधि कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-05-10 हेर्नुहोस्
9 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको) कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-04-01 हेर्नुहोस्
10 कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-01-01 हेर्नुहोस्
11 प्रदेश नं.५ सहकारी नियमावली, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-12-12 हेर्नुहोस्
12 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-10-26 हेर्नुहोस्
13 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-10-26 हेर्नुहोस्
14 ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-10-26 हेर्नुहोस्
15 स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गामा फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-10-26 हेर्नुहोस्
16 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-10-26 हेर्नुहोस्
17 कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-10-15 हेर्नुहोस्
18 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-25 हेर्नुहोस्
19 एग्रोमार्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
20 प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
21 कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
22 गरिबी न्यूनीकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
23 आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
24 कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना र सञ्‍चालन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
25 कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 207६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
26 खाद्यान्न भण्डार घर निर्माणसुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
27 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
28 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
29 फलफूल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
30 बीउभण्डार गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
31 प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
32 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
33 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
34 विपद ब्यबस्थापन कार्यविधि कार्यविधि 005918 कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-24 हेर्नुहोस्
35 कृषि उपजको ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ (स्वीकृत) कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-22 हेर्नुहोस्
36 कृषि क्षेत्रमा हरित स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-09-14 हेर्नुहोस्
37 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-08-22 हेर्नुहोस्
38 गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-08-14 हेर्नुहोस्
39 च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-04-22 हेर्नुहोस्
40 स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-03-11 हेर्नुहोस्
41 सहकारीका माध्यमबाट नवीनतम सोंच सहितका कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-02-12 हेर्नुहोस्
42 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-02-11 हेर्नुहोस्
43 सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत सञ्‍चालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-02-11 हेर्नुहोस्
44 मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-02-10 हेर्नुहोस्
45 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-02-10 हेर्नुहोस्
46 पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2076-02-10 हेर्नुहोस्
47 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-10-24 हेर्नुहोस्
48 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-10-15 हेर्नुहोस्
49 च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने व्यक्ति/समूह/सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-08-01 हेर्नुहोस्
50 कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-07-27 हेर्नुहोस्
51 सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५-1 निर्देशिका 005102 कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-05-07 हेर्नुहोस्
52 भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-03-01 हेर्नुहोस्
53 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-03-01 हेर्नुहोस्
54 भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-10 हेर्नुहोस्
55 सहकारी खेती स्किम र सहकारी खेती साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-10 हेर्नुहोस्
56 कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
57 कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
58 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
59 बाली उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनिकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
60 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
61 विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
62 मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-02-01 हेर्नुहोस्
63 कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-01-01 हेर्नुहोस्
64 शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-01-01 हेर्नुहोस्
65 कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2075-01-01 हेर्नुहोस्
66 सम्पत्ति-शुद्धिकरण-निवारणसम्बन्धी-सहकारी-संघसंस्थालाई-जारी-गरिएको-निर्देशन-२०७४-2 कार्यविधि/ निर्देशिका 2074-10-15 हेर्नुहोस्
67 सहकारी-संघसंस्था-एकीकरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७०-3 कार्यविधि/ निर्देशिका 2074-09-15 हेर्नुहोस्
68 सहकारी-संघसंस्थाको-निर्वाचन-निर्देशिका-२०६९-2 कार्यविधि/ निर्देशिका 2069-02-03 हेर्नुहोस्