स्थानीय तहका प्राविधिकहरुसंगको अन्तर्क्रिया गोष्ठी सम्पन्न