कार्यालय स्थापनाको पहिलो बर्ष : प्रयास तथा उपलब्धीहरु
बार्षिक पुस्तिका आ व २०७६/७७ || पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालय
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी - २०७७